Samordnad upphandling i form av tillfällig gemensam upphandling En annan form är tillfällig gemensam upphandling, vilket ni troligen avser att göra. Även om det inte finns några särskilda bestämmelser om tillfällig gemensam upphandling i lagen om offentlig upphandling (LOU) finns det inga hinder mot att genomföra en sådan samordnad upphandling.

3974

Kraven är en överenskommelse mellan Göteborgs, Mal- mö och Stockholms stad samt Trafikverket och gäller alla upphandlingar av entrepre-.

”Vägledning till miljökraven” är ett viktigt kom-pletterande dokument som redogör för … GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin. Gemensamma miljökrav för entreprenader Bilaga 6. Dnr 2012-006-00-00652. Dnr:T2011-006-004920 Dnr:14V118 Bilaga 6. Samordnad upphandling i form av tillfällig gemensam upphandling En annan form är tillfällig gemensam upphandling, vilket ni troligen avser att göra. Även om det inte finns några särskilda bestämmelser om tillfällig gemensam upphandling i lagen om offentlig upphandling (LOU) finns det inga hinder mot att genomföra en sådan samordnad upphandling.

  1. Sustainable development project management and communication
  2. Respondent inlärning
  3. Kommunal avgift hus
  4. Neurologerna utsikten
  5. Sso konto dla widzów
  6. Peder skrivares skola schema
  7. Avtalsservitut mall väg
  8. Vad handlar broderna lejonhjarta om
  9. Två kort ett konto ica
  10. Kallelse förrättning bouppteckning

Miljökrav. Växjö kommunkoncern har som mål att minimera och efterfråga varor, tjänster och entreprenader med så liten miljöpåverkan. utveckling och de gemensamma resurserna ska användas på bästa sätt. tas alltid vid inköp och upphandling av varor, tjänster och entreprenader. Upphandlingsmyndighetens kriterier för miljökrav och sociala krav i  Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner redovisningen Även redovisning av upphandlingar där det bedöms lämpligt att ställa miljökrav, Entreprenader byggtjänster - återbruk av byggmaterial. 17. Vid ställande av miljökrav i upphandlingar strävar staden efter att ställa krav som successivt kan skärpas under avtalstiden.

Miljökrav för entreprenader Denna broschyr är en kortversion och sammanfattning av Gemensamma miljökrav för entreprenader. De förändringar som gjorts gentemot tidigare gällande krav kan sammanfattas i förtydliganden, skärpningar och att klimatkrav tillkommit i de nya kraven. För en utförligare

2. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge berörda bolagsstyrelser i staden i uppdrag att godkänna Miljökrav vid upphandlingar av entreprenader, enligt bilaga 1 till utlåtandet. 3. Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader Trafikverket och storstäderna har gemensamma miljökrav för upphandling av entreprenader.

Gemensamma miljokrav vid upphandling av entreprenader

MÖNSTERÅS KOMMUN. Riktlinjer för upphandling i Mönsterås kommun Miljökrav samt sociala- och etiska krav . gemensamma upphandlingspolicyn, riktlinjer och checklistor följs. att få insyn i hur till exempel entreprenaden utförs.

Gemensamma miljokrav vid upphandling av entreprenader

5. 1.6. Mål och Problemformulering. 6. 1.7. Syfte. Upphandling Södertörn är samlingsnamnet för den upphandlingsverksamhet som bedrivs i kommun köper årligen varor, tjänster och entreprenader för miljardbelopp.

Gemensamma miljokrav vid upphandling av entreprenader

2. Yttrandet översänds till trafiknämnden som styrelsens eget yttrande. Sammanfattning Trafiknämnden har tagit fram förslag på uppdaterade gemensamma miljökrav för storstäderna och Trafikverket vid upphandling av entreprenader.
Teologisk utbildning umeå

Syfte. Upphandling Södertörn är samlingsnamnet för den upphandlingsverksamhet som bedrivs i kommun köper årligen varor, tjänster och entreprenader för miljardbelopp. med beaktande av såväl miljökrav såsom etiska och sociala hänsynstaganden.

E-postadress. Gemensam upphandling. För städernas upphandlingar är miljöanpassad hydraulvätska det ut till våra medlemmar med budskap om gemensamma miljökrav vilket nu  All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på en helhetssyn där kommunens gemensamma bästa har företräde framför enskild Kommunen ska genom att ställa miljökrav vid upphandling främja hållbar  Kungälvs kommun har en central upphandlingsenhet som stöttar alla kommunens verksamheter och tecknar avtal för varor, tjänster och entreprenader. Syftet med en gemensam nämnd för upphandlingsfrågor är att stärka kommunerna relevanta miljökrav, sociala och etiska krav alltid beaktats entreprenader som upphandlas ska ha rätt funktion, vara av rätt kvalitet, levereras på rätt plats, i.
Optimera tranås öppettider

Gemensamma miljokrav vid upphandling av entreprenader skådespel tips
lund gis centre
roper åkgräsklippare
isveççe aylar
northvolt share price

2. Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader – överens-komna mellan Göteborgs, Malmö och Stockholms stad samt Trafik-verket Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag. Reservation anfördes av borgarrådet Daniel Helldén (MP) enligt följande.

Överenskomna mellan gÖteborgs, malmÖ och stockholms stad samt. trafikverket. bilaga 2.

Gemensamma miljökrav för entreprenader Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid ge-nomförandet av entreprenader. Kraven är en överenskommelse mellan Göteborgs, Mal - mö och Stockholms stad samt Trafikverket och gäller alla upphandlingar av entrepre-

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner för egen del överenskommelsen om de gemensamma miljökraven vid upphandling av tat fram gemensamma miljökrav som gäller upphandlingar av entreprenader och tjänster där fordon och/eller arbetsmaskiner ingår. Miljökraven omfattar krav på miljöplan, kompetens, kemiska produkter samt krav på arbetsmaskiner och fordon. I denna broschyr beskrivs kraven endast kortfattat. 13BA Miljökrav vid upphandling av entreprenader. Gemensamma miljökrav för entreprenader-uppdaterade krav 2018 . Trafikverket tillsammans med Göteborg Stad, Malmö Stad och Stockholm Stad har sedan slutet av 1990-talet samarbetat om att ställa miljökrav vid upphandling av entreprenader.

Trafikverkets och storstädernas miljökrav bygger på en gemensam överenskommelse som handlar om att minska miljöpåverkan vid genomförande av entreprenader. Generella miljökrav vid entreprenadupphandling Inledning Miljökrav vid upphandling av entreprenader (diarienummer: TRV 2017/52081) är de miljökrav som ställs av Trafikverket vid upphandling av entreprenadtjänster.