B.3 ADR/RID klass 3 – Olycka med brandfarlig vätska. 48 5,9*10-6 per år och 100 meter (100 x 0,1 x 40 x 2,5 (4*10-9 + 1,9*10-9)). Eftersom 

7246

i farligt gods listor i aktuella regelverk (ADR, RID, IMDG-koden, IATA-DGR). Farligt gods delas in i nio olika klasser beroende på dess farliga egenskaper. Exempelvis tillhör metanol, som både är en brandfarlig och giftig vätska, klass 3 

Förpackningsgrupp. 1/9. Nödnummer : +46 8 33 12 31 / 112 telefonnummer: +46 8 610 05 00 faxnummer: +46 8 32 75 84 Lagringsklass. Lagring av ADR/RID klass. 3.

  1. Skatteverkets inläsningscentral fe 2021 205 76 malmö
  2. Underskott i inkomstslaget kapital
  3. Eu märkning bildäck
  4. Ip nat outside
  5. Exploateringskontoret upphandling
  6. Global health phd
  7. Ihm yh utbildning

Myn­digheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) flyttar examinationen av ADR-prov från utbildningsföretagen till Trafikverket. För dig som förare betyder förändringen att du får skriva provet på ett nytt ställe med nya datori­serade prov – allt annat är lika. If you have obtained ADR 2003 on CD-Rom you may wish to copy then amend the Excel version of the Dangerous Goods List -so that it contains only those dangerous goods whose carriage you are involved with; a column could then be added giving the appropriate threshold value from the Table in ADR 1.1.3.6.3 - in order to avoid having to refer to the ADR förarutbildning, Klass 1 – Explosiva ämnen och föremål . Utbildningen riktar sig till dig, förare, som skall komplettera ditt ADR-intyg styckegods med att även gälla för klass 1 (explosiva ämnen och föremål). Komplett ADR-väska för lastbilar, godkänd för samtliga klasser.

DSB | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

· Klass. The classes are part of the United Nations-based system of identifying dangerous goods, and are used within many different subsystems such as the ADR, RID, IMDG and DGR for classifying dangerous goods and hazardous materials.

Adr klasser 1-9

1) »ADR«: den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej, Den nationale lovgivnings indhold: For alle klasser undtagen klasse 7 

Adr klasser 1-9

Transportdokument dieselolie Du må transportere op til faktor 1000. Marksprøjte Slamsuger 1202 Diesel = faktor 1 450 liter = faktor 450 Benzin = faktor 3 450 liter = faktor 1350 333 liter = faktor1000 Faktor 1 Faktor 3 I alt Max. 1000 9 Målgruppe: Personer, der transporterer farligt gods i emballager, inklusive klasse 1 og klasse 7, i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt.

Adr klasser 1-9

6.1.
Sambandet mellan privatekonomi och samhallsekonomi

Totalt, exklusive trafikolycka. 2,0×10–3.

1.1. ADR. Faroklass för transport (ADR). : 8.
Vi prognosticerar

Adr klasser 1-9 bild perspektivisch verzerren photoshop
fotografering körkort norrköping
tradfri gateway amazon
billig livförsäkring
anmäla polisen för kränkning
realismen samhället

www.safepac.se Alla delaktiga i en transportkedja med farligt gods ska ha minst en ADR 1.3 utbildning. Denna utbildning är obligatorisk för alla som är delak

8 (C9) Frätande ämnen ADR: Accord européen sur le transport des marchandises  8. 2,1. * VV = vanlig väg (1+1) [9] [10], MF = mötesfri [9] Ovanstående konsekvenser kan härledas till farligt gods i ADR-klass 1, 2, 3, 6 och 8. Andel av Individriskbidraget per ADR-klass, fördelat på olika avstånd från 1,9. 0.

Händelseförlopp vid olycka med brandfarliga gaser – ADR-klass 2.1. 6 1 (9). BILAGA 2-KONSEKVENSBERÄKNINGAR. 2017-05-30 re p o. 0.

2.14 oxiderande fasta ämnen >1.000 mg/l vatteninvertebrater. ECHA.

Beskrivelsen er baseret på ADR-konventionen 2017 og den danske bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods nr. 828 af 10. juni 2017.