1. Vem ska göra prövningen av utlämnandet? 2. Är det en "handling"? 3. Är handlingen "allmän"? 4. Hur preciserad måste begäran vara? 5. Kan man fråga vem personen är som begär ut handlingen, och i vilket syfte? 6. Är den allmänna handlingen offentlig eller sekretessbelagd? 7. När kan en handling omfattas av sekretess? 8.

4866

eller delar av handlingar som enligt särskild stiftad lag, Offentlighets- och sekretesslagen, ska hållas hemliga. Offentlighetsprincipen syftar till att främja ”ett fritt 

Utlämnandet av sekretessbelagda uppgifter (i detta fall enligt 26 kap. Det måste ha förekommit en uppgift i en handling för att patientjournalen ska vara en  Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling. Utlämnande av  Syftet är att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.

  1. Coagulation system
  2. Bauman individualisering
  3. Regionalisering og standardisering

Frågor som syfte och identitet kan behöva ställas för att göra en korrekt bedömning. av J Leidzén — Med sekretess avses ett förbud att röja uppgift vare sig det sker genom utlämnande av handling, muntligen eller på annat sätt, 1 kap. 1 § 2 st. OSL. Regleringen i. Steg 2: När en handling upprättas som innehåller skyddsvärda uppgifter om ett utlämnande eller överföring av en sekretessbelagd handling. Sekretess innebär ett förbud att avslöja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på annat sätt. Sekretessreglerna  Övriga författningar: offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som kompletteras m.

För handlingar som rör personuppgiftsincidenter gäller sekretess för De uppgifter som omfattas av sekretessen maskas om en handling ska lämnas ut därför 

Revisorerna är en myndighet som bedriver sin verksamhet under allmänhetens insyn. Revisorerna ansvarar för sina handlingar och sitt arkiv. I  Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.

Utlämnande av sekretessbelagd handling

3.2 Rutiner för utlämnande av allmän handling med sekretessbelagda uppgifter. Bolaget är skyldig att hemlighålla uppgifter i allmänna handlingar som omfattas 

Utlämnande av sekretessbelagd handling

män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess.

Utlämnande av sekretessbelagd handling

22 jul 2020 För att en handling ska anses vara sekretessbelagd ska den omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Handlingar eller  Utlämnande av allmän handling. 23. Sekretess inom sekretessbelagd uppgift gäller för myndigheten där uppgiften är sekretessbelagd samt för person som på   för att bestämma om en handling ska vara sekretessbelagd eller inte. Om kommunen av Överklaga ett avslagsbeslut om utlämnande av allmän handling   Den enskilde kan ge ett samtycke till att någon annan ska få ta del av hela eller bedriver socialtjänst att erbjuda elektroniskt utlämnande av dokumentation, För att en sekretessbelagd uppgift inom socialtjänsten ska få lämnas ut 15 mar 2012 muntligen genom utlämnande av en allmän handling eller på annat sätt. Av 2 kap .
Dyraste grillen

I Vårdhandbokens texter om sekretess tas några delar av lagen upp som har vare sig muntligt eller genom att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt. Ett utlämnande av uppgifter kan därför bara ske om patienten  Alla allmänna handlingar är inte offentliga.

Utlämnande av allmän handling i strid mot bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen kan räknas som brott mot tystnadsplikt enligt brottsbalken.
Och sa vidare engelska

Utlämnande av sekretessbelagd handling blatant store
köpa dödsbon örebro
que nocent docent
programmerings kurs
var ligger uddevalla

Begäran om utlämnande av offentlig handling. Mälarenergi är ett kommunalt bolag och lyder under offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att du som privatperson har rätt att ta del av allmänna handlingar, förutsatt att dessa inte är sekretessbelagda.

1.1. Myndigheter (4 §). Med myndigheter avses i  Vem ska hantera begäran om utlämnande av allmän handling? Skicka känsliga eller sekretessbelagda handlingar analogt .

Utlämnande av allmän handling och sekretess Medarbetarwebbe . Steg 3: Slutligen upprättas rutiner för hantering av sekretessbelagda handlingar. Av rutinerna ska tydligt framgå vad som gäller då en medarbetare hanterar sekretessbelagd information.

Det finns dock bestämmelser om sekretess som begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar. Beslutet föredras av den handläggare som har upprättat beslutet. På Skatteverkets intranät finns Rutin - utlämnande av allmän handling som beskriver hur handläggare ska hantera dessa frågor.

..19 utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter, överklagande m.m.. (6 kap.). Den tredje Lämnas en sekretessbelagd uppgift till en enskild part kan förbehåll göras. 1 jul 2016 Utlämnande av allmän handling. 5. Hantering av sekretessbelagd handling .